cover and contents

cover and contents

Abstract( 12) PDF (12072 KB) ( 65 )

2022, Vol.55(6): 0–0

Treatment of atopic dermatitis with dupilumab: an expert consensus

Working Group for Atopic Dermatitis, Chinese Society of Dermatology, Working Group for Children′s Diseases, Chinese Society of Dermatology

Abstract( 297) PDF (7597 KB) ( 512 )

2022, Vol.55(6): 465–470   https://doi.org/10.35541/cjd.20210885

Cyclosporine in the treatment of immune-related skin diseases: an expert proposal

Committee on Autoimmune Diseases, China Dermatologist Association

Abstract( 146) PDF (11342 KB) ( 416 )

2022, Vol.55(6): 471–479   https://doi.org/10.35541/cjd.20210434

Efficacy and safety of dupilumab in the treatment of 21 cases of bullous pemphigoid: a retrospective study

Zhao Liuqi, Chen Yan, Chen Danyang, Fan Birao, Wang Rui, Shang Panpan, Chen Xixue, Zhu Xuejun, Wang Mingyue

Abstract( 103) PDF (8457 KB) ( 238 )

2022, Vol.55(6): 480–485   https://doi.org/10.35541/cjd.20210813

Efficacy and safety of dupilumab in the treatment of 123 cases of atopic dermatitis

Huang Xin, Chen Xiaoyun, Li Yaping, Liang Xingkun, Zhang Guiying, Zhou Ying, Zhan Yi, Luo Shuaihantian, Liao Jieyue, Xiao Rong, Long Hai

Abstract( 269) PDF (11671 KB) ( 4 )

2022, Vol.55(6): 486–493   https://doi.org/10.35541/cjd.20220021

Effects of autophagy on viral structures and expression of functional proteins in dorsal root ganglia in a guinea pig model of varicella-zoster virus infection

Lan Xiaojie, Zhao Yang, Wan Shifang, Cai Zhicheng, Wang Xingwang, Yang Huilan,

Abstract( 29) PDF (10557 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 494–500   https://doi.org/10.35541/cjd.20210921

Establishment and identification of human immortalized keratinocytes stably expressing human papillomavirus type 16 E6/E7 gene

Xu Cui, He Yong, Wu Yilin, Lyu Qun, Li Liming, Jiang Mingjun

Abstract( 29) PDF (13757 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 501–507   https://doi.org/10.35541/cjd.20210874

A case of generalized lichen amyloidosis treated with dupilumab: the first case reported in China

Wen Guangdong, Mao Dandan, Zhang Yuanyuan, Dou Yuanqing, Zhao Pei, Wu Chenyu, Zhang Jianzhong

Abstract( 219) PDF (5585 KB) ( 298 )

2022, Vol.55(6): 508–510   https://doi.org/10.35541/cjd.20210694

Effect of pomegranate peel polyphenols on mTOR/HIF-1α/IL-17 signaling pathway in a rat auriclular model of acne

Wu Shuhui, Zhu Mingfang, Wei Lu, Zhang Xi, Qin Qiuyan, Wang Chang

Abstract( 36) PDF (11885 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 511–516   https://doi.org/10.35541/cjd.20201254

Identification of core contents of health education for patients with pemphigus by using the Delphi method

Wang Yanyan, Wang Xiaoju, Wang Yuhuan, Gu Tianming, Ding Jiashuo

Abstract( 40) PDF (3932 KB) ( 1 )

2022, Vol.55(6): 516–518   https://doi.org/10.35541/cjd.20201120

Mutation analysis in 5 families with mild phenotypes of neurofibromatosis type 1

Zhu Ying, Guo Yunyi, Zhang Danlu, Guo Birong, Sun Zhonghui

Abstract( 44) PDF (9785 KB) ( 1 )

2022, Vol.55(6): 519–522   https://doi.org/10.35541/cjd.20201263

An investigation into clinical significance of serum chitinase 3-like protein 1 in pemphigus vulgaris

Huang Yaxin, He Yuanmin, Huang Shuli, Xiong Xia, Deng Yongqiong

Abstract( 111) PDF (6432 KB) ( 1 )

2022, Vol.55(6): 523–527   https://doi.org/10.35541/cjd.20210155

Gonococcal infections of the penile skin and accessory glands in men: high?frequency ultrasound features and their clinical significance

Fan Wenge, Zhang Qingsong, Ye Xun, Wei Mei, Fan Zhijiang, Zhang Jing, Wang Ling, Xue Qiao, Tao Xiaoyu, Ding Hao, Zhao Jun

Abstract( 146) PDF (6231 KB) ( 2 )

2022, Vol.55(6): 528–531   https://doi.org/10.35541/cjd.20210278

Nail removal in combination with periungual dermis-fat flap tamponade for the treatment of bilateral severe curved ingrown nails in seven patients

Chen Ting, Tan Xuanfeng, Du Baolin, Ma Yunyun, Liu Yan, Yan Na

Abstract( 129) PDF (3215 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 532–533   https://doi.org/10.35541/cjd.20210286

A case of wheat-dependent exercise-induced acute urticaria and anaphylactic shock

Guo Tengmeng

Abstract( 241) PDF (1453 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 534–534   https://doi.org/10.35541/cjd.20200849

A case of eosinophilic pustular folliculitis successfully treated with indomethacin

Zeng Rui, Xu Haoxiang, Xu Xiulian

Abstract( 146) PDF (3499 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 535–536   https://doi.org/10.35541/cjd.20200472

A case of X-linked agammaglobulinemia presenting as atopic dermatitis-like lesions

Xu Xiguang, Lu Bin, Sun Jianfang

Abstract( 55) PDF (3840 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 536–537   https://doi.org/10.35541/cjd.20210283

Pyoderma gangrenosum complicated by liver cancer or thyroid cancer in two patients

Bao Shijie, Zhou Xiaoyong, Xia Yun

Abstract( 75) PDF (4829 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 538–539   https://doi.org/10.35541/cjd.20200474

A case of phakomatosis pigmentovascularis with Klippel-Trenaunay syndrome and Sturge-Weber syndrome

Wu Riga, He Rui, Zhang Bin, Ma Lin

Abstract( 33) PDF (3833 KB) ( 1 )

2022, Vol.55(6): 540–541   https://doi.org/10.35541/cjd.20220006

Clinical efficacy of mucopolysaccharide polysulfate cream in combination with sertaconazole nitrate cream in the treatment of scaly hyperkeratotic tinea pedis

Chen Yan, Xie Lisi, Deng Xinjie, Ma Lin

Abstract( 147) PDF (4563 KB) ( 93 )

2022, Vol.55(6): 542–544   https://doi.org/10.35541/cjd.20210279

Pemphigus complicated by herpes simplex virus infection

Zhang Hanmei, Feng Suying

Abstract( 143) PDF (5458 KB) ( 8 )

2022, Vol.55(6): 545–548   https://doi.org/10.35541/cjd.20200248

Role of epithelium-derived cytokines interleukin-33, interleukin-25 and thymic stromal lymphopoietin in the pathogenesis of atopic dermatitis

Lu Xiaoyun, Zhang Zengyunou, Xiao Fengli

Abstract( 84) PDF (5177 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 548–551   https://doi.org/10.35541/cjd.20200274

Mechanism of neurogenic inflammation and botulinum toxin treatment in rosacea

Liu Yixuan, Jiang Peiyu, Liu Yunyi, Zhang Jiawen, Tao Meng, Li Min, Xu Yang

Abstract( 214) PDF (3931 KB) ( 41 )

2022, Vol.55(6): 552–554   https://doi.org/10.35541/cjd.20200266

Deeply cherish the memory of Professor Luo Hanchao

Yu-Ping RAN

Abstract( 39) PDF (1981 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(6): 556–556   https://doi.org/10.35541/cjd.20220367

2022, Vol.55 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2021, Vol.54 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
No.网络首发
2021, Vol.0 No.3
2020, Vol.53 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2019, Vol.52 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2018, Vol.51 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2017, Vol.50 No.12 No.10 No.11 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2016, Vol.49 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2015, Vol.48 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2014, Vol.47 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2013, Vol.46 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2012, Vol.45 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2011, Vol.44 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2010, Vol.43 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2009, Vol.42 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.4
No.7 No.6 No.5 No.3 No.1 No.2
2008, Vol.41 No.12 No.11 No.10 No.9 No.5 No.8
No.7 No.6 No.3 No.4 No.2 No.1
2007, Vol.40 No.12 No.11 No.10 No.9 No.5 No.8
No.7 No.6 No.4 No.3 No.2 No.1
2006, Vol.39 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2005, Vol.38 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2004, Vol.37 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2003, Vol.36 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2002, Vol.35 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2001, Vol.34 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2000, Vol.33 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1999, Vol.32 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1998, Vol.31 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1997, Vol.30 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1996, Vol.29 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1995, Vol.28 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1994, Vol.27 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1993, Vol.26 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1992, Vol.25 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1991, Vol.24 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1990, Vol.23 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1989, Vol.22 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1988, Vol.21 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1987, Vol.20 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1986, Vol.19 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1985, Vol.18 No.4 No.3 No.2 No.1
1984, Vol.17 No.4 No.3 No.2 No.1
1983, Vol.16 No.4 No.3 No.2 No.1
1982, Vol.15 No.4 No.3 No.2 No.1
1981, Vol.14 No.4 No.3 No.2 No.1
1980, Vol.13 No.4 No.3 No.2 No.1
1966, Vol.12 No.3 No.2 No.1
1965, Vol.11 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1964, Vol.10 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1963, Vol.9 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1960, Vol.8 No.3 No.2 No.1
1959, Vol.7 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1958, Vol.6 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1957, Vol.5 No.4 No.3 No.2 No.1
1956, Vol.4 No.4 No.3 No.2 No.1
1955, Vol.3 No.4 No.3 No.2 No.1
1954, Vol.2 No.4 No.3 No.2 No.1
1953, Vol.1 No.1
Topics