Please wait a minute...
  • Current issue

cover and contents

cover and contents

Abstract ( 186) PDF (9535 KB) ( 279 )

2022, Vol.55(1): 0–0

Guidelines and Consensus

Consensus on the diagnosis and treatment of autoimmune subepidermal bullous diseases (2022)

Chinese Society of Dermatology, China Dermatologist Association

Abstract ( 1771) PDF (15837 KB) ( 353 )

2022, Vol.55(1): 1–11 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210532

Original Articles

Optimization of indirect immunofluorescence on salt-split skin and its application in detection of bullous pemphigoid antibodies

Wang Yuan, Yu Meiwen, Xiang Ruiyu, Li Suo, Li Zhiliang, Jin Ke, Zhang Hanmei, Feng Suying

Abstract ( 872) PDF (6830 KB) ( 17 )

2022, Vol.55(1): 12–15 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20201126

Efficacy and safety of 308-nm SQ light-emitting diode light and 308-nm excimer light in the treatment of facial vitiligo: a retrospective study

Luan Chao, Hu Yu, Chen Kun, Zhang Jiaan, Gu Heng, Zhang Ronglin, Zhang Xiaohua, Tian Panpan, Zhu Yan, Zhuang Chen, Huang Dan, Ju Mei

Abstract ( 949) PDF (4579 KB) ( 169 )

2022, Vol.55(1): 16–19 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210371

Clinicopathological and immunophenotypic analysis of 24 cases of transformed mycosis fungoides

Zhang Ying, Gan Lu, Li Siqi, Li Yan, Song Hao, Shao Xuebao, Zhang Wei, Xu Xiulian, Jiang Yiqun, Zeng Xuesi, Chen Hao, Sun Jianfang

Abstract ( 516) PDF (13634 KB) ( 14 )

2022, Vol.55(1): 20–26 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210116

Clinicopathological analysis of four cases of intravascular large B-cell lymphoma

Wang Wenming, Jia Qiannan, Fang Kai, Zeng Yueping

Abstract ( 435) PDF (7662 KB) ( 1 )

2022, Vol.55(1): 27–30 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20201184

Role of long non-coding RNA 068 in the migration of melanoma cells

Yao Xiaodong, Cui Xiaomei, Liu Xiaoyu, Wu Xiaoyan, Shen Congcong, Chen Xiaodong

Abstract ( 239) PDF (17302 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(1): 31–39 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210428

Regulatory role of circIGF2BP3 in autophagy in photoaged dermal fibroblasts

Qu Yingying, Fang Jiaqi, Ouyang Mengting, Wang Mengyao, Huang Xianyin, Zheng Yue, Lai Wei, Xu Qingfang

Abstract ( 383) PDF (11146 KB) ( 4 )

2022, Vol.55(1): 40–46 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210443

Research Reports

Clinical and pathological analysis of six cases of Meyerson nevi

Chen Fengming, Liu Ling, Fu Meng, Wang Lei, Gao Tianwen

Abstract ( 657) PDF (8839 KB) ( 36 )

2022, Vol.55(1): 47–50 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200708

Screening of susceptibility genes and an immunological study in a patient with recurrent cervical lymphadenitis caused by Candida albicans

Yang Rui, Kong Qingtao, Xu Jie, Zhang Chen, Sang Hong

Abstract ( 491) PDF (8315 KB) ( 1 )

2022, Vol.55(1): 50–54 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200793

Evaluation of in vitro antifungal activity of berberine against Talaromyces marneffei in yeast phase

Luo Hong, Pan Kaisu, Zhang Lian, Tan Yuan, Huang Ao, Cao Cunwei

Abstract ( 307) PDF (4510 KB) ( 1 )

2022, Vol.55(1): 55–57 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200702

A case of cutaneous metaplastic synovial cyst

Deng Lijun, Yang Qin, Lu Zhenzhong, Wu Ruibin

Abstract ( 471) PDF (6968 KB) ( 6 )

2022, Vol.55(1): 57–60 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200936

Clinical experience

Efficacy of long-pulsed 1 064-nm Nd:YAG laser combined with a topical emulsion containing Camellia reticulata and Radix Notoginseng in the treatment of melasma

Guo Jing, Yang Jingyu, Ding Li, Liu Mingming, Hou Jingmei, Pu Xiaoxia, Sun Jiayu, Li Xianghua

Abstract ( 443) PDF (7638 KB) ( 23 )

2022, Vol.55(1): 61–64 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200700

Dermatologic Surgery

Tumescent anesthesia combined with skin and soft tissue expansion for the repair of 41 cases of congenital giant melanocytic nevi

Zhao Tao, Guo Weinan, Chen Hui, Wang Gang, Li Bing

Abstract ( 530) PDF (6909 KB) ( 1 )

2022, Vol.55(1): 65–67 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200265

Case Reports

A case of fallopian tube cancer with vulvar lymphedema as the initial manifestation

Zhang Gongjie, Li Weiwei, Lan Yuzhen, Guo Duyi, Xu Minli, Xie Zhiqiang, Li Dongming, Zhang Chunlei

Abstract ( 441) PDF (4335 KB) ( 46 )

2022, Vol.55(1): 68–69 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200134

Severe acne successfully treated with aminolevulinic acid-based photodynamic therapy in a patient with aplastic anemia

Huang Jingyi, Yang Xiaojing, Peng Fen, Chen Zhou, Zhang Jianzhong

Abstract ( 393) PDF (3931 KB) ( 4 )

2022, Vol.55(1): 70–71 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200143

Reviews

Biological agents in the treatment of moderate to severe plaque psoriasis and psoriatic arthritis

Gao Rong, Zhang Lan, Li Zhengxiao

Abstract ( 664) PDF (5879 KB) ( 33 )

2022, Vol.55(1): 72–75 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20191176

Interleukin-17A-mediated psoriasis and cardiovascular comorbidities

Zhao Ying, Wang Juanjuan, Ji Jiang, Su Wenxing, Wei Yuqian, Leng Hong, Ding Yujie, Shi Xin

Abstract ( 532) PDF (5911 KB) ( 46 )

2022, Vol.55(1): 76–79 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200060

Application of antifungal agents in special populations

Kong Xue, Shi Dongmei, Liu Weida

Abstract ( 482) PDF (5917 KB) ( 28 )

2022, Vol.55(1): 80–83 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200035

Basic principles of photobiomodulation and its application in dermatology

Jiang Peiyu, Zhang Jiawen, Liu Zijing, Wang Xiaoyan, Liu Yunyi, Liu Yixuan, Xu Yang

Abstract ( 997) PDF (5974 KB) ( 21 )

2022, Vol.55(1): 84–87 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20191170