Please wait a minute...
  • Current issue

cover and contents

Abstract ( 117) PDF (8890 KB) ( 392 )

2020, Vol.53(9): 0–0

Original Articles

Analysis of clinical features of rosacea and rediscussion of a Chinese diagnostic criterion for rosacea

Wang Ben, Zhao Zhixiang, Jian Dan, Shi Wei, Liu Fangfen, Liu Hui, Yu Bin, Xia Jianxin, Yang Jie, Wu Lin, Ju Qiang, Li Ji, Xie Hongfu

Abstract ( 906) PDF (7348 KB) ( 77 )

2020, Vol.53(9): 675–679 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200376

Analysis of culprit drugs and screening for human leukocyte antigen genes in patients of Han nationality with Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in Inner Mongolia

Li Xin, Han Jianwen

Abstract ( 548) PDF (4186 KB) ( 4 )

2020, Vol.53(9): 680–684 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200296

Inhibitory effect of berberine on a nude mouse model of cutaneous squamous cell carcinoma and its mechanisms

Xing Tianjiao, Li Dongxia, Zhang Juan, Jia Minxin

Abstract ( 531) PDF (13406 KB) ( 2 )

2020, Vol.53(9): 685–691 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20191201

Analysis of differences in intestinal microbiome in patients with psoriasis vulgaris by using 16S rRNA gene sequencing

Wang Liwei, Xu Haoxiang, Duan Zhimin, Cui Pangen, Gong Chunyan, Li Min

Abstract ( 480) PDF (10467 KB) ( 58 )

2020, Vol.53(9): 692–697 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200208

Evaluation of reliability, validity and sensitivity of the Chinese version of pruritus-specific quality of life instrument

Yu Miao, Zhang Jing, Chen Yudi, Liu Bo, Song Xiaoting, Liu Jing, Zhang Xue, Zhao Zuotao

Abstract ( 602) PDF (8723 KB) ( 12 )

2020, Vol.53(9): 698–703 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200089

Effect of NCSTN gene silencing on the proliferation and differentiation of HaCaT cells

Zhang Wanlu, Zhang Yuanyuan, Wu Yingda, Cheng Ping, Li Wenrui, Xu Haoxiang, Wang Baoxi, He Yanyan, Li Chengrang

Abstract ( 522) PDF (9800 KB) ( 2 )

2020, Vol.53(9): 704–709 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20191077

Effect of Fam114A1 protein on the biological function of melanocytes: a preliminary study

Zhou Miaoni, Lin Fuquan, Wu Xingang, Xu Ai′e

Abstract ( 398) PDF (10208 KB) ( 8 )

2020, Vol.53(9): 710–714 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200087

Research Reports

Analysis of clinical features of 78 infants with scabies

Qian Ge, Liu Yiqiu, Guo Wu, Liu Tao, Ji Jiang, Zhou Wu

Abstract ( 474) PDF (4507 KB) ( 11 )

2020, Vol.53(9): 715–717 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190731

Two cases of Darier′s disease: ATP2A2 gene mutation analysis and a family survey

Li Jianguo, Wang Jianbo, Shao Yi, Dou Jinfa, Li Ming, Zhang Shoumin, Li Zhenlu

Abstract ( 668) PDF (5309 KB) ( 3 )

2020, Vol.53(9): 718–720 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190968

Effect of regulation of zinc finger protein 281 expression by miR-203 on the proliferation and migration of melanoma cell lines

Chen Xiaobo, Dou Qianying, Huang Lixin

Abstract ( 358) PDF (7717 KB) ( 4 )

2020, Vol.53(9): 720–724 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200170

Technique and Method

In vitro isolation and cultivation of human scalp dermal papilla cells by two?step enzyme digestion of small specimens

Hu Tianxing, Yu Nanlan, Yang Haichao, Zhu Lin, Yang Xichuan

Abstract ( 593) PDF (9772 KB) ( 4 )

2020, Vol.53(9): 725–728 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190616

Dermatologic Surgery

Clinical observation of fat pedicled flap in repairing facial defects

Luo Xianyan, Peng Jianzhong, Wang Tao, Yue Chao, Xu Ruyi

Abstract ( 429) PDF (6399 KB) ( 7 )

2020, Vol.53(9): 729–731 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190594

Case Reports

A case of toxic epidermal necrolysis complicated by hemophagocytic syndrome

Qu Litian, Fang Yihong, Su Huichun, Cheng Bo

Abstract ( 479) PDF (5244 KB) ( 5 )

2020, Vol.53(9): 732–734 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190397

A case of metastatic melanoma

Xue Xiaowei, Han Ting, Zhang Naichen, Xu Tao, Gu Jiaxiang

Abstract ( 424) PDF (4432 KB) ( 9 )

2020, Vol.53(9): 734–735 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190399

A case of Albright hereditary osteodystrophy with osteoma cutis as the initial symptom

Han Yuyang, Zhao Wenying, Li Yuanjun, Zhang Xinglian

Abstract ( 380) PDF (4563 KB) ( 3 )

2020, Vol.53(9): 736–737 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190364

A case of Werner syndrome and its precise diagnosis

Xiaerbati · Habulieti, Wang Rongrong, Ma Donglai, Zhang Xue

Abstract ( 708) PDF (7012 KB) ( 0 )

2020, Vol.53(9): 738–740 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190410

A case of drug?induced hypersensitivity syndrome manifesting as toxic epidermal necrolysis-like skin lesions and severe liver injury

Li Fangfang, Liu Li, Wang Xiaomin, Li Xiaoqing, Ma Jijun, Li He, Li Chongwei

Abstract ( 411) PDF (7227 KB) ( 14 )

2020, Vol.53(9): 741–743 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200015

Medicines and Clinics

Adalimumab in the treatment of severe plaque psoriasis: a clinical observation

Liu Hongwei, Hu Xueying, Lei Dongchun, Zhang Shoumin

Abstract ( 1120) PDF (5354 KB) ( 30 )

2020, Vol.53(9): 744–746 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190757

Perspective

Adult-onset atopic dermatitis: a new concept worthy of attention

Hao Fei, Zhang Daojun, Qian Tian

Abstract ( 675) PDF (9288 KB) ( 22 )

2020, Vol.53(9): 747–750 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200334

Reviews

Role of melanocytes and relevant cell populations in the occurrence of vitiligo

Xu Ai′e, Zhou Miaoni, Lin Fuquan

Abstract ( 400) PDF (10141 KB) ( 50 )

2020, Vol.53(9): 751–754 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190353

Tumor immune microenvironment in cutaneous T-cell lymphoma

Li Fan, Wang Lin

Abstract ( 418) PDF (8734 KB) ( 46 )

2020, Vol.53(9): 754–759 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190312

Application of light-emitting diodes in dermatology

Sun Bensen, Du Dan, Zhang Nan, Guo Linghong, Jiang Xian

Abstract ( 831) PDF (7340 KB) ( 59 )

2020, Vol.53(9): 759–763 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190457

Application of phototherapy in cutaneous T-cell lymphomas

Zhou Xuyue, Luan Chao, Chen Kun

Abstract ( 614) PDF (5942 KB) ( 41 )

2020, Vol.53(9): 764–767 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190335