Please wait a minute...
  • Current issue
Original articles

Observation of cultured amelanotic melanocytes from hair follicles by atomic force microscopy

ZHANG Ru-zhi, ZHU Wen-yuan, BAO Yong-jun, X1A Ming-yu, MA Jia

Abstract ( 1763) PDF (384 KB) ( 127 )

2006, Vol.39(4): 181–183

Survey on prevalence of atopic dermatitis in 0~6 year-old children in Tianjin

ZENG San-wu, Coenraads PJ, TANG Nai-jun, JI Li-ming, GAO Wen-xin, XI Dan, JIN Jing-ji, WEI Wen-guo

Abstract ( 1515) PDF (372 KB) ( 99 )

2006, Vol.39(4): 784–186

Effect of siRNA targeting survivin gene on the apoptosis of malignant melanoma cell line A375

CHEN Si-yuan, CHENG Jing, HUANG Chang-zheng, QIAN Yue, TU Ya-ting

Abstract ( 1862) PDF (2390 KB) ( 97 )

2006, Vol.39(4): 187–189

Recognition of vitiligo associated protein VTT-1 gene and its sequence analysis

LI Yong-wei ZHANG Di-min, WEI Xiao-dong, ZHANG Yi-jin, XU Ai-e

Abstract ( 1717) PDF (343 KB) ( 87 )

2006, Vol.39(4): 190–192

Transfection of normal human melanocytes with SV40 T antigen gene

WANG Ying, DENG Jun, YANG Xi-chuan, HAO Fei, ZHONG Bai-yu, YE Qing-yi

Abstract ( 1640) PDF (482 KB) ( 170 )

2006, Vol.39(4): 193–196

Effects of Fructus Ligustri Lucidi on the tyrosinase activity and melanogenesis of cultured human melanocytes

ZHANG Di-min, LI Yong-wei, WEI Xiao-dong, XU Ai-e

Abstract ( 1623) PDF (383 KB) ( 142 )

2006, Vol.39(4): 197–199

Inhibition of lymphoid enhancer factor-1 expression in human malignant melanoma cell line A375 by RNA interference method

YIN He-hui, LIAO Wen-jun, WANG Yan, XIE Yang-xin, GAO Tian-wen

Abstract ( 1594) PDF (2567 KB) ( 94 )

2006, Vol.39(4): 200–203

Effects of siRNA targeting CD147 gene on the expression of CD147 and the proliferation of malig- nant melanoma cell line A375

CHEN Xiang, LIN Jing, LIN Wei, SU Juan, CHEN Ming-liang, SHI Wei, XIE Hong-fu, CHEN Fu-wen

Abstract ( 1602) PDF (2316 KB) ( 88 )

2006, Vol.39(4): 204–206

Proliferating T cells and dendritic cells in the skin lesions of patients with mycosis fungoides

FENG Ai-ping, ZHAO Jing, WU Yan, QIAN Yue, CHEN Si-yuan, LIAN Xin, TU Ya-ting

Abstract ( 1234) PDF (324 KB) ( 110 )

2006, Vol.39(4): 207–209

In vitro damage to hairs by Trichophyton mentagrophytes and Microsporum canis

ZHANG Peng ZHU Jing-xian, GAO Shun-qiang, LIN Yuan-zhu, HU Sha-sha

Abstract ( 1513) PDF (485 KB) ( 104 )

2006, Vol.39(4): 210–212

The etiology of papular urticaria: a systematic review

ZHAO Guo-qing, RAN Yu-ping, YANG Bo-yan

Abstract ( 1840) PDF (322 KB) ( 112 )

2006, Vol.39(4): 213–215

Expression of mouse acidic mammalian chitinase gene, and hydrolysis of fungal cell wall by the enzyme

CHEN Ling, SHEN Zhu, LIU Yu-feng, LIU Bin, GAO Tian-wen

Abstract ( 1483) PDF (377 KB) ( 136 )

2006, Vol.39(4): 216–218