Please wait a minute...
  • Current issue

cover and contents

cover and contents

Abstract ( 138) PDF (9573 KB) ( 278 )

2022, Vol.55(2): 0–0

Original Articles

Construction of a Spink5 conditional knockout mouse model and analysis of its phenotype

Yan Shi, Zhou Xiaoying, Luo Xiaoyan, Ren Faliang, Jiang Wei, Niu Linlin, Wang Hua, Bai Xiaoming

Abstract ( 598) PDF (12081 KB) ( 7 )

2022, Vol.55(2): 95–101 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210266

Significance of lysophosphatidic acid receptor 6 in the large-cell transformation of mycosis fungoides and its effect on the proliferation and apoptosis of cutaneous T-cell lymphoma cells

Lin Yuchieh, Liu Fengjie, Gao Yumei, Liu Xiangjun, Xu Bufang, Li Yingyi, Lai Pan, Chen Zhuojing, Sun Jingru, Tu Ping, Wang Yang

Abstract ( 411) PDF (12623 KB) ( 3 )

2022, Vol.55(2): 102–109 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210363

Cutaneous hypopigmented lymphoproliferative disorders: a clinicopathological study of 41 cases

Wang Jiaqi, Wang Ping, Li Liuyu, Fan Qimin, Zhu Mengyan, Wang Yanqing, Zhou Hongyu, Shen Hong, Xu Ai′e

Abstract ( 451) PDF (13614 KB) ( 22 )

2022, Vol.55(2): 110–115 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210240

Expression of silent information regulator 1 and 3 and hypoxia-inducible factor 1α in cutaneous squamous cell carcinoma tissues and cells

Ge Xinhong, Jiao Yaning, Ge Minghao, Ma Yingdong, Shi Yue, Wang Yu, Liu Lingling

Abstract ( 388) PDF (14675 KB) ( 3 )

2022, Vol.55(2): 116–122 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210346

Clinical features of 24 cases of scleroderma-like cutaneous graft-versus-host disease

Yu Cong, Zhou Cheng, Zhang Jianzhong

Abstract ( 336) PDF (11490 KB) ( 2 )

2022, Vol.55(2): 123–128 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210318

Clinical efficacy and safety of topical sirolimus in the treatment of 19 cases of superficial vascular malformation in children

He Rui, Zhang Bin, Li Li, Wei Li, Zhang Nan, Yu Tong, Yin Jie, Xu Zigang, Ma Lin

Abstract ( 560) PDF (10062 KB) ( 37 )

2022, Vol.55(2): 129–134 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210629

In vitro effect of a short hairpin RNA targeting epidermal growth factor receptor combined with sirolimus on proliferation and apoptosis of the human cutaneous squamous cell carcinoma cell line Colo-16

Wang Hui, Liu Dong, Tian Fang, Wei Zhiping

Abstract ( 209) PDF (11075 KB) ( 0 )

2022, Vol.55(2): 135–141 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210416

A case of cicatricial female pattern hair loss

Li Zhongming, Xu Wenrong, Zhu Qilin, Zhu Jing, Li Yuqian, Sun Jie, Yin Li, Du Xufeng

Abstract ( 470) PDF (10304 KB) ( 19 )

2022, Vol.55(2): 142–145 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210308

Research Reports

Gene mutation analysis of a family with familial generalized lentiginosis

Li Bo, Wen Guangdong, Yu Cong, Zhang Jianzhong, Zhou Cheng

Abstract ( 372) PDF (7619 KB) ( 15 )

2022, Vol.55(2): 146–149 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20210128

Patterns of skin diseases among outpatients attending Hospital of Dermatology of Chinese Academy of Medical Sciences in 2019

Zhang Guoyi, Gong Xiangdong, Zhu Bokun, Liu Chuanxia, Jing Linghua, Xu Jinyu

Abstract ( 829) PDF (4498 KB) ( 26 )

2022, Vol.55(2): 150–152 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200812

A comparative study of human immunoglobulin versus recombinant human tumor necrosis factor-α receptor Ⅱ:IgG Fc fusion protein in the treatment of toxic epidermal necrolysis

Bao Shijie, Cheng Yang, Yan Ying, Fan Fang, Gao Tingting, Feng Xiaolan, Zheng Liang, Lei Wei, Huang Qinsi, Zhang Weiming, Zhou Xiaoyong

Abstract ( 369) PDF (5968 KB) ( 5 )

2022, Vol.55(2): 153–156 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200823

Pemphigus foliaceus converting into bullous pemphigoid: the first case reported in China

Hu Feng, Wang Xiangdong, Xia Yun, Zhou Xiaoyong, Chen Liuqing

Abstract ( 485) PDF (6410 KB) ( 32 )

2022, Vol.55(2): 156–158 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200758

Dermatologic Surgery

Application of horizontal closure of longitudinal incisions in reconstructing pentagonal full-thickness defects of the lower eyelid margin

Yue Chao, Luo Xianyan, Wang Tao, Duan Mengying, Dai Yeqin, Peng Jianzhong

Abstract ( 421) PDF (5507 KB) ( 15 )

2022, Vol.55(2): 159–161 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200981

Application of tunneled subcutaneous pedicle flaps in repair of nasal alar defects

Yan Na, Yang Lijuan, Zhao Chan, Liu Yan, Zeng Weihui, Geng Songmei, Tan Xuanfeng

Abstract ( 486) PDF (5693 KB) ( 20 )

2022, Vol.55(2): 161–163 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200972

Case Reports

Sweet syndrome in an infant

Yin Ruirui, Wang Bohe, Wu Baoyu

Abstract ( 366) PDF (4536 KB) ( 12 )

2022, Vol.55(2): 164–165 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200176

A case of traumatic neuroma clinically misdiagnosed as regional lymph node metastasis of dermatofibrosarcoma protuberans

Lin Pingping, Wang Shu, Chen Xixue, Tu Ping, Li Hang

Abstract ( 461) PDF (5162 KB) ( 2 )

2022, Vol.55(2): 165–166 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200157

A case of hand-foot skin reaction caused by lenvatinib

Xiang Liming, Rao Lang, Liu Jingmu, Kan Bei, Chen Ming, Zhou Peimei

Abstract ( 1603) PDF (5000 KB) ( 3 )

2022, Vol.55(2): 167–168 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200164

A case of multiple fibroepithelial stromal polyps of the vulva

Su Ting, Xu Cheng, Xia Jiping, Zhang Meihua, Lu Yan, Su Zhonglan

Abstract ( 315) PDF (4867 KB) ( 10 )

2022, Vol.55(2): 168–170 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200230

Exogenous Cushing′s syndrome caused by long-term topical glucocorticoid application in a child with psoriasis

Liu Yuanyuan, Li Shanshan, Liu Hesong, Yu Yan

Abstract ( 423) PDF (4669 KB) ( 11 )

2022, Vol.55(2): 170–171 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200455

Expert Commentary

From fatal bacterial granuloma after trauma to Balamuthia mandrillaris infection: clinical experience over 20 years

Wang Lei, Gao Tianwen

Abstract ( 605) PDF (11125 KB) ( 6 )

2022, Vol.55(2): 172–176 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20201076

Reviews

Bullous pemphigoid and its immune-mediated comorbidities

Zhao Wenling, Yang Yuyan, Li Li, Jin Hongzhong

Abstract ( 548) PDF (7335 KB) ( 61 )

2022, Vol.55(2): 177–181 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200014

Correlations between psoriasis and obesity

Ou Min, Yan Yunling, Zheng Baoqing, Wang Xiaohua

Abstract ( 514) PDF (5915 KB) ( 59 )

2022, Vol.55(2): 181–184 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200063