Please wait a minute...
  • Current issue

Clinicopathological analysis of six cases of disabling pansclerotic morphea

Zhang Wei, Chen Hao, Xu Xiulian, Jiang Yiqun, Zeng Xuesi, Sun Jianfang

Abstract ( 636) PDF (5766 KB) ( 68 )

2018, Vol.51(8): 561–563 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.001

Clinical analysis of four cases of dermatomyositis with painful palmar eruptions complicated by fatal rapidly progressive interstitial lung disease

Lu Jinghao, Liu Chaofan, Zhou Xing, Hu Dongyan, Xin Chongmei, Zhu Lubing, Li Ming

Abstract ( 656) PDF (8191 KB) ( 33 )

2018, Vol.51(8): 564–568 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.002

Proteomics analysis in A375 melanoma cells before and after short hairpin RNA-mediated Cbl-b gene silencing

Wang Xiaopo, Ni Na′na, Xiong Jingshu, Song Hao, Jiang Yiqun, Chen Hao, Zeng Xuesi, Sun Jianfang

Abstract ( 415) PDF (9250 KB) ( 28 )

2018, Vol.51(8): 569–574 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.003

Cultivation and identification of mouse peritoneal and bone marrow-derived mast cells

Shao Yixin, Wang Duoqin, Shen Yanyun, Zhu Yiqi, Xu Jinhua, Tang Hui

Abstract ( 1067) PDF (8926 KB) ( 18 )

2018, Vol.51(8): 575–579 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.004

Effect of air pollution on carbonylated protein level in the stratum corneum and protective effect of pink pepper tree extracts and lipid mixtures on skin damage

Jiang Yueming, Zhao Xiaomin, Qu Xin

Abstract ( 463) PDF (9995 KB) ( 21 )

2018, Vol.51(8): 580–585 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.005

Protective effect of n-3 polyunsaturated fatty acids on acute skin photodamage in SKH-1 mice

Xu Yuting, Wang Peiru, Han Jiatong, Wang Xiuli

Abstract ( 380) PDF (12119 KB) ( 31 )

2018, Vol.51(8): 586–591 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.006

Effects of interleukin-22 on the of CC chemokine ligand 27 in human epidermal keratinocytes

Zhou Wenjiao, Ren Jie, Han Long, Liu Xinxin, Tang Kunlong, Luo Suju

Abstract ( 351) PDF (5199 KB) ( 14 )

2018, Vol.51(8): 592–594 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.007

There is no correlation between the serum level of interleukin-21 and bullous pemphigoid

Li Sizhe, Yan Tianmeng, Li Li, Jin Hongzhong, Zuo Yagang

Abstract ( 406) PDF (3090 KB) ( 14 )

2018, Vol.51(8): 595–596 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.008

Mutation analysis of the ADAR1 gene in a pedigree with dyschromatosis symmetrica hereditaria

Chen Yuanhaoqi, Jiao Yaning, Yang Biao, Dong Hui, Wu Hao, Yu Nan, Ge Xinhong

Abstract ( 419) PDF (3407 KB) ( 22 )

2018, Vol.51(8): 597–598 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.009

Clinical and pathological analysis of three cases of lichen planopilaris

Su Ting, Chen Yiwen, Sun Yaqi, Zhang Meihua, Su Zhonglan

Abstract ( 783) PDF (4096 KB) ( 27 )

2018, Vol.51(8): 599–600 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.010

Vincristine combined with glucocorticoids for the treatment of 11 cases of infantile Kasabach-Merritt syndrome

Xiao Yuanyuan, Xu Zigang, Xu Zhe, Xiang Xin, Liu Ying, Ma Lin, Yang Zhou

Abstract ( 599) PDF (5347 KB) ( 15 )

2018, Vol.51(8): 601–603 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.011

Clinical efficacy and safety of adalimumab for the treatment of 14 cases of severe psoriasis

Zhang Ruili, Zhu Xiaohong, Hua Haikang, Yang Lijia

Abstract ( 948) PDF (5041 KB) ( 28 )

2018, Vol.51(8): 604–606 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.012

mRNA of DNA methyltransferase 2 and 3a in the epidermis of patients with psoriasis vulgaris

Mao Xuhua, Luan Chao, Hu Yu, Dong Huiyan, Jiang Mingjun, Chen Min

Abstract ( 359) PDF (3066 KB) ( 12 )

2018, Vol.51(8): 607–608 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.013

Effects of extracts of Semen Coicis on a BALB/c mouse model of atopic dermatitis and its mechanism

Wang Junxia, Yang Ziwei, Che Yamin, Shan Shijun, Chen Hongduo

Abstract ( 438) PDF (11395 KB) ( 22 )

2018, Vol.51(8): 609–613 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.014

Mutation analysis of the FGFR3 gene in a patient with Crouzon syndrome complicated by acanthosis nigricans

Ji Xiongfei, Ji Chao, Tang Shan, Guo Chunyan, Cheng Bo

Abstract ( 650) PDF (5720 KB) ( 13 )

2018, Vol.51(8): 614–616 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.015

Infliximab for the treatment of generalized acrodermatitis continua: a case report

Abstract ( 571) PDF (4724 KB) ( 28 )

2018, Vol.51(8): 617–618 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.016

A case of Mycobacterium abscessus infection induced by acupuncture

Li DENG Lv-Jing

Abstract ( 468) PDF (2102 KB) ( 34 )

2018, Vol.51(8): 619–619 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.017

A case of plaque-type interstitial granulomatous dermatitis

DENG QI Cai-jie QU

Abstract ( 499) PDF (2234 KB) ( 99 )

2018, Vol.51(8): 620–620 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.018

A case of sebaceous epithelioma

Chen jian rong

Abstract ( 395) PDF (3333 KB) ( 82 )

2018, Vol.51(8): 621–621 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.019

A case of neutrophilic dermatosis of the dorsal hands involving both the palms and soles

Abstract ( 452) PDF (4387 KB) ( 15 )

2018, Vol.51(8): 622–623 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.020

A case of actinic keratosis arising on xanthelasma

luodan

Abstract ( 626) PDF (2215 KB) ( 15 )

2018, Vol.51(8): 623–623 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.021

A case of ductal eccrine carcinoma with skull invasion

Le-Yi WANG

Abstract ( 552) PDF (6759 KB) ( 24 )

2018, Vol.51(8): 624–625 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.022

A case of erythema elevatum diutinum complicated by ocular damage

Henan Si Yan YU

Abstract ( 387) PDF (3698 KB) ( 17 )

2018, Vol.51(8): 625–626 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.023

A case of calciphylaxis

Abstract ( 328) PDF (4304 KB) ( 30 )

2018, Vol.51(8): 627–628 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.024

A case of cartilaginous ossification of the bilateral auricles

Qi ZHANG Hui-Qian YU

Abstract ( 480) PDF (3235 KB) ( 16 )

2018, Vol.51(8): 628–629 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.025

Tissue-resident memory T cells and psoriasis

Na Liu Jie ZHENG

Abstract ( 1120) PDF (4517 KB) ( 30 )

2018, Vol.51(8): 630–632 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.026

Treatment of ingrown nail

Yuan ZHOU Da-Guang Wang

Abstract ( 394) PDF (6132 KB) ( 31 )

2018, Vol.51(8): 632–635 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.08.027