Please wait a minute...
  • Current issue
Expert Commentary

Development of pediatric dermatology: present status and future prospects

Yao Zhirong

Abstract ( 469) PDF (10220 KB) ( 357 )

2017, Vol.50(11): 777–783 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.001

Guidelines and Consensus

Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children in China: an expert consensus statement (2017)

Pediatric Dermatology Group, Chinese Society of Dermatology

Abstract ( 1951) PDF (8818 KB) ( 1004 )

2017, Vol.50(11): 784–789 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.002

Original Articles

Prevalence of skin diseases in pre-school children aged 0 - 7 years in 12 cities of China

Guo Yifeng, Li Ping, Tang Jianping, Han Xiuping, Zong Wenkai, Wang Hua, Liu Qiang, Xiao Fengli, Zou Xiaoyan, Wei Fenglei, Wang Min, Cheng Ruhong, Gu Heng, Ma Lin, Yao Zhirong

Abstract ( 743) PDF (8390 KB) ( 61 )

2017, Vol.50(11): 790–794 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.003

Case Reports

A case of infantile kerion

Wang Yining, Chen Xianjin, Xia Xiujuan, Han Chunyu

Abstract ( 447) PDF (2656 KB) ( 36 )

2017, Vol.50(11): 794–794 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.004

Original Articles

Effect of neutrophils and their IgA Fc receptor on vascular endothelial cell apoptosis in patients with Henoch-Sch?nlein purpura and its mechanism

Chen Jingsi, Sun Chen, Yang Haiping, Gan Liqiang, Tan Chunhua, Wang Hua, Luo Xiaoyan

Abstract ( 407) PDF (7367 KB) ( 36 )

2017, Vol.50(11): 795–799 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.005

Effects of propranolol on in vitro cultured hemangioma endothelial cells and their mechanisms

Luo Yongqi, Zeng Yinghong, Hu Mengye, Tang Jianping

Abstract ( 379) PDF (9909 KB) ( 19 )

2017, Vol.50(11): 800–805 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.006

Association of polymorphisms in the filaggrin gene with the occurrence and clinical phenotypes of atopic dermatitis

Zhang Hui, Cheng Ruhong, Li Ming, Yao Zhirong

Abstract ( 445) PDF (5871 KB) ( 16 )

2017, Vol.50(11): 806–809 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.007

A case of X-linked ichthyosis complicated by Mal de Meleda: clinical features and mutation analysis of the SLURP-1 and STS genes

Wang Yan, Wang Huijun, Lin Zhimiao, Hu Linghan, Pan Yuxue, Liu Xiaoyan, Yang Yong

Abstract ( 487) PDF (8859 KB) ( 17 )

2017, Vol.50(11): 810–814 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.008

Mutation analysis of the COL7A1 gene and prenatal diagnosis in two families with recessive dystrophic epidermolysis bullosa

Xu Zhe, Lin Zhimiao

Abstract ( 705) PDF (8839 KB) ( 9 )

2017, Vol.50(11): 815–819 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.009

Mutation analysis of causative genes in a case of congenital hypotrichosis

Zhou Na, Shi Chuankui, Zhang Kaihui, Liu Yi, Gai Zhongtao

Abstract ( 645) PDF (8815 KB) ( 31 )

2017, Vol.50(11): 820–824 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.010

Association analysis between the serum level of vitamin D and severity of atopic dermatitis in infants

Li Yuanjun, Zhang Xinglian, Zhang Huanzhen, Zhang Xianhui, Liu Runtao, Wang Hui, Han Yuyang, Li Junna, Liu Qiang

Abstract ( 438) PDF (5986 KB) ( 36 )

2017, Vol.50(11): 825–828 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.011

Magnetic resonance imaging manifestations of deep vascular diseases in children with superficial vascular diseases

Zhang Zhihong, Zhang Ji, Qian Qiufang

Abstract ( 358) PDF (5539 KB) ( 13 )

2017, Vol.50(11): 829–831 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.012

Research Reports

Efficacy of wet-wrap treatment for 13 cases of severe childhood atopic dermatitis: a clinical observation

Wang Shan, Ma Lin

Abstract ( 577) PDF (6520 KB) ( 68 )

2017, Vol.50(11): 832–834 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.013

Atopic dermatitis in children aged 1 - 7 years in Shenzhen city: an epidemiological study

Zhang Zhenzhen, Meng Yuan, Li Ping, Li Jianhong, Tang Pengyue, Liu Jianzhong

Abstract ( 783) PDF (5953 KB) ( 31 )

2017, Vol.50(11): 835–838 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.014

A case of pediatric drug-induced hypersensitivity syndrome

Luo Yangyang, Tang Jinling, Sun Lei, Wei Zhu, Zeng Yinghong, Tang Jianping

Abstract ( 476) PDF (7233 KB) ( 44 )

2017, Vol.50(11): 838–841 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.015

Mutation detection in a case of Costello syndrome complicated by cutis laxa

Yang Fang, Hu Jintao, Zheng Lixiong, Yao Yongfeng, Song Biao, Sun Zhaojun, Shi Cuiping, Fang Sining

Abstract ( 1120) PDF (5666 KB) ( 19 )

2017, Vol.50(11): 841–843 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.016

Ultrapulsed fractional CO2 laser for the treatment of nine cases of porokeratosis in children

Wang Chen, Han Xiaofeng, Xu Zigang, Ma Lin

Abstract ( 1783) PDF (5337 KB) ( 25 )

2017, Vol.50(11): 844–846 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.017

Sulfasalazine for the treatment of four cases of childhood linear IgA bullous dermatosis

Xu Zhe, Xu Zigang

Abstract ( 503) PDF (5914 KB) ( 10 )

2017, Vol.50(11): 847–849 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.018

A case of isolated myofibroma

Geng Yi, Xu Xiulian

Abstract ( 290) PDF (2356 KB) ( 13 )

2017, Vol.50(11): 850–850 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.019

Two cases of childhood epidermolysis bullosa acquisita

Yu Ling, Feng Suying, Li Zhiliang, Jing Ke, Jin Peiying, Wang Baoxi

Abstract ( 752) PDF (4551 KB) ( 27 )

2017, Vol.50(11): 851–852 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.020

Case Reports

A case of dyskeratosis congenital complicated by bone marrow hematopoietic failure

Yan-Jing

Abstract ( 690) PDF (4918 KB) ( 11 )

2017, Vol.50(11): 853–854 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.021

Reviews

Prophylactic human papillomavirus vaccines

Cheng Hao

Abstract ( 374) PDF (7338 KB) ( 34 )

2017, Vol.50(11): 855–859 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.022

Some queries and opinions on guidelines and consensus for clinical diagnosis and treatment

Chen Sitai

Abstract ( 381) PDF (1611 KB) ( 29 )

2017, Vol.50(11): 860–860 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.023

A reply to "some queries and opinions on guidelines and consensus for clinical diagnosis and treatment"

Zheng Jie

Abstract ( 610) PDF (1604 KB) ( 26 )

2017, Vol.50(11): 861–861 doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.11.024