Please wait a minute...
  • Current issue

Differentiation of Monocyte derived Dendritic Cells in Patients with Psoriasis

ZHU Kejian, ZHOU Weifang, LAO Limin, ZHENG Min

Abstract ( 1184) PDF (345 KB) ( 129 )

2002, Vol.35(2): 88–90

Immunohistochemical Study of Skin homing T Lymphocytes in Psoriasis Vulgaris

CHEN Shanyu, YANG Sen, GAO Yu, XIANG Quangui, ZHANG Xuejun

Abstract ( 1331) PDF (898 KB) ( 141 )

2002, Vol.35(2): 91–93

Expression of Keratinocyte Growth Factor and Nerve Growth Factor in Psoriasis and Its Clinical Significance

YAN Wenfei, ZHENG Min, SUN Guojun

Abstract ( 1183) PDF (928 KB) ( 107 )

2002, Vol.35(2): 94–96

Up-regulation of Expression of Phosphatidylinositol 3-kinase in Psoriatic Lesions

ZHANG Xiaoyan, MA Shengqing, LIU Huitu

Abstract ( 1135) PDF (476 KB) ( 143 )

2002, Vol.35(2): 97–98

A Comparative Study on Expression of Adhesion Molecules between Lesional Skin and Sera in Patients with Psoriasis Vulgaris

CAI Suiqing, ZHENG Min, SUN Guojun, CHEN Lirong

Abstract ( 1217) PDF (351 KB) ( 73 )

2002, Vol.35(2): 99–101

Study on Association of Psoriasis Vulgaris with Herpes Simplex Virus Type1

WANG Guanqing, ZHANG Litao, XU Honghui, LI Yuanhong, WANG Yakun, GAO Xinghua, ZHAO Yuming, HE Chundi, CHEN Hongduo

Abstract ( 1387) PDF (467 KB) ( 118 )

2002, Vol.35(2): 102–104

Expression of IL-8 and CXCR2 on Keratinocytes from Psoriatic Lesions

TANG Ling, YU Yizhi, GU Jun, TAO Sujiang, WANG Wenya, LIU Shuxun, ZHENG Maorong, CAO Xuetao

Abstract ( 1291) PDF (454 KB) ( 178 )

2002, Vol.35(2): 105–107

Study and Evaluation on Early and Late Onset Psoriasis

PENG Yongnian, TANG Zhanli, SHAO Changgeng

Abstract ( 1400) PDF (326 KB) ( 139 )

2002, Vol.35(2): 108–110

Expression of Vascular Endothelial Growth Factor and Monocyte Chemoattractant Protein-1 in Patients with Psoriasis

CHEN Jisu, ZHENG Min

Abstract ( 1120) PDF (507 KB) ( 243 )

2002, Vol.35(2): 111–113

In Vitro Study on Th1/Th2 Shift Modulated by CTLA4Ig in Psoriasis

YAN Heng, YE Qingyi, HAO Fei, HUANG Dongping, MAI Yue, ZHONG Baiyu

Abstract ( 1278) PDF (506 KB) ( 177 )

2002, Vol.35(2): 114–116

Evidence for Psoriasis susceptibility Locus in China:Locus on Chromosome 6p21.3

WANG Hong, LIU Weida, LI Hui, ZHAO Jingjun, CHEN Wei, JIN Li

Abstract ( 1388) PDF (364 KB) ( 67 )

2002, Vol.35(2): 117–119

The Association of HLA-DQA1 and DQB1 Alleles with Genetic Susceptibility to Psoriasis Vulgaris in Han Chinese

ZHANG Xuejun,WEI Shengcai,WANG Zaixing,ZHANG Anping, YANG Sen

Abstract ( 1364) PDF (840 KB) ( 125 )

2002, Vol.35(2): 120–123

A Case of Disseminated Cryptococcosis with Cutaneous Manifestations and Osteomyelitis:Clinical and Laboratory Investigations

RAN Yuping, XIONG Lin, LUO Qiong, LI Wei, DAI Yalin, LI Zhiyu, YUAN Changting, DU Xiaoping, PENG Xuemei, LU Yonghong, LIAO Wanqing, ZHOU Guangping

Abstract ( 883) PDF (1130 KB) ( 173 )

2002, Vol.35(2): 124–127

In Situ Hybridization Technique for Detecting Systemic Aspergillus Infection Using A Species Specific DNA Probe

MA Lei, LI Ruoyu

Abstract ( 778) PDF (342 KB) ( 161 )

2002, Vol.35(2): 128–130

Identificantion of Common Pathogenic Candida Species by PCR-RFLP Analysis

YU Jin, JI Zhaohui, LI Ruoyu

Abstract ( 849) PDF (690 KB) ( 185 )

2002, Vol.35(2): 131–133

Monomers of Aloin,Cinnamic Acid and Sophocarpidine Acting as Potent Inhibitors of Tyrosinase

TAN Cheng, ZHU Wenyuan,LU Yan, LIU Dong

Abstract ( 779) PDF (361 KB) ( 155 )

2002, Vol.35(2): 134–136

Study on the Epitope Mapping Which Binds to Polyclonal Anti-keratin Autoantibodies Using a Phage Random Peptide Library

ZHANG Liang, LIU Yufeng, YANG Qiaoxin, LI Wei, LI Chengxin, REN Junping, LI Zhidong, ZHANG Yanguo

Abstract ( 940) PDF (356 KB) ( 167 )

2002, Vol.35(2): 137–139

Ultraviolet-specific Mutations in p53 Gene in Epithelial Skin Cancers Among Chinese Patients

YU Bo, YAN Chunlin, LIAO Kanghuang, ZHU Yunsong

Abstract ( 1128) PDF (415 KB) ( 153 )

2002, Vol.35(2): 140–142

Expression of p63、PCNA and EGFr in Skin Squamous Cell Carcinoma

WANG Jianli,CHEN Li,WANG Guilan,CHAO Xiaolei

Abstract ( 957) PDF (361 KB) ( 170 )

2002, Vol.35(2): 143–145