Please wait a minute...
  • Current issue
Expert Commentary

Guidance on the use of biologic agents in psoriatic patients during COVID-19 outbreak

Wang Gang, Gu Heng, Zheng Min, Zhao Yi, Gu Jun, Jin Hongzhong, Liu Xiaoming, Shi Yuling, Sun Qing

Abstract ( 1262) PDF (3608 KB) ( 29 )

2020, Vol.53(5): 317–318 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20200283

Original Articles

Acrivastine combined with loratadine in the treatment of chronic refractory urticaria: a multicenter, randomized controlled study

Li Yan, Xu Wei, Gu Heng, Ju Mei, Duan Yiqun, Zeng Xianyu, Diao Qingchun, Ning Chunzhu, Li Linfeng

Abstract ( 2430) PDF (2128 KB) ( 10 )

2020, Vol.53(5): 319–323 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190838

Neutrophil extracellular traps contribute to the occurrence and development of psoriasis via activating AIM2 inflammasomes in keratinocytes

Yuan Xu, Shao Shuai, Wang Gang

Abstract ( 637) PDF (3987 KB) ( 7 )

2020, Vol.53(5): 324–329 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190897

Efficacy of tazarotene/betamethasone dipropionate cream at different concentration ratios in the treatment of psoriasis vulgaris: a clinical observation

Chen Hao, Yang Haizhen, Gu Jun, Wen Hai, Li Ming, Liu Xiaoming, Hao Fei, Lou Donghua, Sun Jianfang

Abstract ( 901) PDF (3974 KB) ( 22 )

2020, Vol.53(5): 330–334 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20191144

Efficacy of tazarotene 0.05%/betamethasone dipropionate 0.05% cream in the treatment of mild to moderate psoriasis vulgaris: a multicenter clinical observational study

Chen Hao, Yang Haizhen, Gu Jun, Wen Hai, Li Ming, Liu Xiaoming, Hao Fei, Lou Donghua, Sun Jianfang

Abstract ( 705) PDF (4002 KB) ( 14 )

2020, Vol.53(5): 335–339 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190701

Analysis of clinical features of intermittent flushing in patients with rosacea and its impact on quality of life

Shi Qi, Zhao Zhixiang, Xie Hongfu, Li Ji, Wang Ben

Abstract ( 857) PDF (2177 KB) ( 40 )

2020, Vol.53(5): 340–344 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20191198

Effect of nasal parasitism by Demodex mites on nasal skin microbiome in patients with rosacea

Zhong Caimei, He Sihua, Zhao Weifeng, Zhong Jianneng, Zhou Meifeng, Deng Yuhua

Abstract ( 530) PDF (6222 KB) ( 9 )

2020, Vol.53(5): 345–351 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190837

Clinical application of critical temperature threshold measurement in cold contact urticaria

Chen Yudi, Liu Bo, Song Xiaoting, Zhao Zuotao

Abstract ( 511) PDF (2717 KB) ( 4 )

2020, Vol.53(5): 352–355 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190840

Fibrosing alopecia in a pattern distribution: a case report

Li Zhongming, Xu Wenrong, Zhu Qilin, Zhu Jing, Sun Jie, Yin Li, Li Yuqian, Peng Anyi, Du Xufeng, Dirk M. Elston

Abstract ( 763) PDF (7516 KB) ( 7 )

2020, Vol.53(5): 356–359 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20191142

Three cases of flagellate shiitake mushroom dermatitis caused by Pleurotus ostreatus, Auricularia auricula and Flammulina velutipes respectively

Sun Angyuan, Wang Zhen, Guo Chunfang, Zhang Cui, Chang Xiaoyuan, Wang Lili, Zhang Tingting, Cui Le, Li Wei, Zhang Yanping, Jin Chunlin, Wang Qiang, Li Tienan

Abstract ( 592) PDF (4301 KB) ( 11 )

2020, Vol.53(5): 360–362 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190911

Research Reports

A case of hyaline fibromatosis syndrome caused by compound heterozygous mutations in the ANTXR2 gene

Lou Guiyu, Yang Ke, Zhang Yuwei, Qin Litao, Qi Na, Chen Jing, Liao Shixiu

Abstract ( 695) PDF (3321 KB) ( 6 )

2020, Vol.53(5): 363–365 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190450

Clinical experience

Seven cases of vitiligo caused by eyebrow tattooing

Lei Dongchun, Li Zhenlu, Zhang Shoumin, Li Jianguo, Shao Yi, Wang Jianbo

Abstract ( 439) PDF (2669 KB) ( 10 )

2020, Vol.53(5): 366–367 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190421

Two cases of familial benign pemphigus treated with botulinum toxin type A

Tang Jia, Shi Ying, Zhou Junfeng, Chen Yao, Li Shanshan

Abstract ( 457) PDF (3485 KB) ( 4 )

2020, Vol.53(5): 368–370 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190525

Dermatologic Surgery

Two cases of Merkel cell carcinoma treated with modified Mohs micrographic surgery

Li Zhen, Yang Shuxia

Abstract ( 532) PDF (4768 KB) ( 2 )

2020, Vol.53(5): 371–372 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190300

Case Reports

A case of primary cutaneous squamous cell carcimoma manifesting as cutaneous infection

Jiang Li, Lin Youkun, Cao Cunwei, Yan Yulin, Zheng Wenjun, Liu Donghua

Abstract ( 440) PDF (3853 KB) ( 4 )

2020, Vol.53(5): 373–374 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190158

A case of anti-laminin γ1 pemphigoid

Yu Ling, Feng Suying, Li Zhiliang, Jin Peiying, Wang Baoxi, Lin Lin

Abstract ( 501) PDF (2862 KB) ( 5 )

2020, Vol.53(5): 375–376 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190053

A case of cutaneous fat hernia secondary to long?term topical and oral glucocorticoids

Li Qunyan, Kong Xiangjun, Nie Zhenhua

Abstract ( 450) PDF (4126 KB) ( 2 )

2020, Vol.53(5): 376–377 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190286

A case of neurocutaneous incontinentia pigmenti achromians (hypomelanosis of Ito)

Xie Li, Li Anqi, Li Li

Abstract ( 443) PDF (3380 KB) ( 0 )

2020, Vol.53(5): 378–379 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190159

A case of inflammatory linear verrucous epidermal nevus with a family history of psoriasis

Lin Min, Lu Yonghong, Liu Yan, Wu Yao

Abstract ( 509) PDF (2904 KB) ( 4 )

2020, Vol.53(5): 379–380 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190180

A case of pediatric linear lichen sclerosus et atrophicus

Deng Wei, Zhang Gaolei, Cao Nana, Ma Yuchen, Liu Xiaoyan

Abstract ( 645) PDF (2741 KB) ( 3 )

2020, Vol.53(5): 380–381 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190176

A case of extramammary Paget′s disease with multiple metastases

Pi Xiaobing, He Xiaoliang, Luo Yingjun

Abstract ( 452) PDF (3826 KB) ( 8 )

2020, Vol.53(5): 382–383 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190167

Reviews

Surgical interventions for vitiligo

Wang Wei, Xiao Shichu

Abstract ( 522) PDF (2092 KB) ( 22 )

2020, Vol.53(5): 384–386 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190091

European, Australian and British guidelines for the diagnosis and treatment of Mycoplasma genitalium infections: explanation and comparison

Cheng Yuxin, Li Sai, Su Xiaohong

Abstract ( 1062) PDF (2109 KB) ( 34 )

2020, Vol.53(5): 387–390 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190199

Role of interleukin-17A in the occurrence and treatment of psoriasis

Zhu Guannan, Wang Gang

Abstract ( 687) PDF (2124 KB) ( 24 )

2020, Vol.53(5): 390–394 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190430

Propionibacterium acnes: renaming and its correlation with acne vulgaris

Lang Dexiu, Liao Yong, Yang Rongya

Abstract ( 801) PDF (2113 KB) ( 42 )

2020, Vol.53(5): 394–397 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190115

Reduction of recurrence rate of extramammary Paget′s disease after surgical treatment

Song Lebin, Lu Yan

Abstract ( 520) PDF (2092 KB) ( 4 )

2020, Vol.53(5): 398–400 doi: https://doi.org/10.35541/cjd.20190138