Chinese Journal of Dermatology ›› 2023, Vol. 56 ›› Issue (12): 1165-1166.doi: 10.35541/cjd.20210326

• Case Reports • Previous Articles     Next Articles

A case of M5a-type acute monocytic leukemia with urticaria-like lesions as the initial manifestation

Hu Rongying, Han Jiarong, Li Kexin, Wang Lipeng, Liu Yuxin, Jiao Yaning, Dong Lingdi, Shang Yuanyuan, Yu Nan, Xia Li   

  1. Department of Dermatology, General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan 750001, China
  • Received:2021-04-21 Revised:2022-05-05 Online:2023-12-15 Published:2023-12-05
  • Contact: Xia Li E-mail:xali639@sina.com