Chinese Journal of Dermatology ›› 2023, Vol. 56 ›› Issue (7): 682-683.doi: 10.35541/cjd.20210770

• Case Reports • Previous Articles     Next Articles

A case of congenital leiomyoma

Bi Tiantian1, Lian Jia1, Yang Yan2, Liu Xinxin1, Li Qinfeng1   

  1. 1Department of Dermatology, Tianjin Children′s Hospital, Tianjin 300074, China; 2Department of Nursing, Tianjin Children′s Hospital, Tianjin 300074, China
  • Received:2021-10-20 Revised:2022-05-11 Online:2023-07-15 Published:2023-07-04
  • Contact: Li Qinfeng E-mail:lyz20061217@sina.com