Chinese Journal of Dermatology ›› 2023, Vol. 56 ›› Issue (9): 874-876.doi: 10.35541/cjd.20210214

• Case Reports • Previous Articles     Next Articles

Two cases of childhood generalized pustular psoriasis treated with secukinumab

Chen Yunliu, Wang Zhaoyang, Xiang Xin, Wang Yachen, Liu Ying, Xu Jiaosheng, Xu Zigang   

  1. Department of Dermatology, Beijing Children′s Hospital, Capital Medical University, National Center for Children′s Health, Beijing 100046, China
  • Received:2021-03-12 Revised:2021-10-27 Online:2023-09-15 Published:2023-09-07
  • Contact: Xu Zigang E-mail:zigangxu@yahoo.com