Clinical efficacy of autologous adipose-derived stem cell gel grafting in the treatment of depressed acne scars
Guo Weinan, Wang Junxia, Chen Hui, Hao Junfeng, Li Bing, Wei Jingyi, Zhao Tao
Chinese Journal of Dermatology . 2023, (3): 20210867 -e20210867 .  DOI: 10.35541/cjd.20210867