Dupilumab for the treatment of a case of prurigo nodularis
Zhang Fan, Liu Hong, Zhang Furen
Chinese Journal of Dermatology . 2024, (1): 69 -70 .  DOI: 10.35541/cjd.20210391