Pathogenesis and targeted therapy of pemphigus
Yan Rufan, Liao Jieyue, Guo Ziyu, Yao Nan, Zhou Wenyu, Luo Shuaihantian, Zhang Guiying, Zhao Ming
Chinese Journal of Dermatology . 2024, (4): 374 -378 .  DOI: 10.35541/cjd.20210248